AKTUÁLNE

Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda


Versik na dnes:

Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?

(1.Jánov 5,5)

kruh na facebooku

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, so sídlom: Okružná 17, 934 01 Levice, predajňa: Čsl. Armády 18, 934 01 Levice. IČO: 44 847 939, DIČ: 104 558 5552, zapísanej v Živnostenskom registri Obvodného úradu Levice, pod č. 420 - 22933 (ďalej len „spoločnosť Knihkupectvo KRUH“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

 

Článok I.

Definícia pojmov


1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.knihkupectvokruh.sk je spoločnosť Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice.


2. Predávajúcim je spoločnosť Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice


3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.knihkupectvokruh.sk je spoločnosť Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice.


4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.


5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.


6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.


7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.


8. Prijatím objednávky tovaru na stránke www.knihkupectvokruh.sk dochádza k uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predajňou Kníhkupectvo KRUH a kupujúcim.


9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

 

Článok II.

Cena


1. Pri objednávaní tovaru z internetového kníhkupectva sa na tovar vzťahuje cena
zverejnenná ako „Naša cena“.


2. Cena je uvádzaná s DPH, pokiaľ nie je napísané inak.


3. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne.


4. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

 

 

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy


1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena uvedená na webe je konečná a je stanovená v mene Euro. (spoločnosť
Knihkupectvo KRUH nie je platcom DPH).

2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti Knihkupectvo KRUH a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru. Bližšie Článok V.

 

 

Článok IV.

Dodanie objednaného tovaru


1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.


2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.


3. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.


4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak si pre tovar príde do kamennej predajne. Túto skutočnosť kupujúci označí v objednávkovom formulári.


5. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.


6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení.


7. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

 

 

Článok V.

Spôsob platby


1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a. platba v hotovosti pri prebratí objednávky v kamennom obchode,

b. platba na faktúru vopred bankovým prevodom,

c. platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prebratí objednávky v kamennom obchode,

d. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

 

2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

3. Knihkupectvo KRUH si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 

4. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

5. V prípade platby platobnou kartou v predajni je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.

 

 

Článok VI.

Dodacie lehoty

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Knihkupectvo KRUH povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 21 dní od potvrdenia objednávky. Zvyčajne je ten čas kratší. Ak sa zdá doba vybavovania objednávky kupujúcemu príliš dlhá má právo kedykoľvek pred odoslaním svoju objednávku stornovať.

 

2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet spoločnosti Knihkupectvo  KRUH za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

3. Expedičné lehoty, ktore su uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

4. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

5. Pri každom titule na stránke www.knihkupectvokruh.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Knihkupectvo KRUH zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Knihkupectvo KRUH kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Knihkupectvo KRUH kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.

 

 

Článok VII.

Spôsob dodania tovaru


1. Kupujúci v objednávkovom formulári zadáva nasledujúce spôsoby dodania:

Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

a) Slovenská pošta / kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1-3 pracovných dní od odoslania tovaru),

b) Slovenská pošta - balík na Poštu (doručenie do 1-3 pracovných dní od odoslania tovaru),

c) osobný odber tovaru v kamennej predajni na adrese: Čsl. armády 18, 934 01 Levice

 

2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade výpadku informačného systému doručovateľa alebo iných nepredpokladaných okolnosí Knihkupectvo KRUH nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

Článok VIII.

Miesto dodania


1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

 

Článok IX.
Poštovné a iné poplatky


1. Pri objednávkach na Slovensko je k cene objednávky účtované poštovné a balné vo výške 4 a viac EUR. Poštovné a balné nie je účtované pri objednávkach nad 70 € (CENA BEZ POSTOVNEHO) EUR. Žiadne iné poplatky nie sú účtované.

 

2. Pri objednávke do zahraničia sa účtuje poštovné podľa cenníku prepravcov. Zásadne na dobierku alebo platbou vopred na faktúru.

 

 

Článok X.

Záručná doba


1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

 

 

Článok XI.

Zodpovednosť za vady


1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Knihkupectvo KRUH a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Článok XII.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy


1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Knihkupectvo KRUH vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, Okružná 17, 934 01 Levice, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu knihkupectvokruh@gmail.com.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Knihkupectvo KRUH povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Knihkupectvo KRUH najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky, alebo odoslaného e-mailu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Knihkupectvo KRUH povinná:

b) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, Okružná 17, 934 01 Levice alebo ho osobne odovzdať v kamennej predajni Knihkupectvo KRUH, Čsl. Armády 18, 934 01 Levice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry.

c) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

7. Spoločnosť Knihkupectvo KRUH nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Knihkupectvo KRUH. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Knihkupectvo KRUH.

8. Spoločnosť Knihkupectvo KRUH si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Knihkupectvo KRUH. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Knihkupectvo KRUH vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Knihkupectvo KRUH na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Knihkupectvo KRUH kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Knihkupectvo KRUH. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Knihkupectvo KRUH znáša kupujúci.

10. Spoločnosť Knihkupectvo KRUH je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

d) ak pri platbe na účet spoločnosti Knihkupectvo KRUH kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

e) ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni,

f) od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,

g) na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

h) v kamennej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,

i) ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Knihkupectvo KRUH, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Knihkupectvo KRUH schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Knihkupectvo KRUH inak ho zaobstarať,

j) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Knihkupectvo KRUH tovar nakupuje.

 

11. Odstúpenie spoločnosti Knihkupectvo KRUH od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Knihkupectvo KRUH kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

12. Odstúpenie spoločnosti Knihkupectvo KRUH od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Knihkupectvo KRUH na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

 

 

 

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov


1. O ochrane osobných údajov sa dočítate viac tu: Ochrana osobných údajov

 

 

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia


 

1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk.

 

2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

 

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

4. Prípadné spory medzi Knihkupectvom KRUH a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na naše knihkupectvo pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

5. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 

 

6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21. 8. 2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Knihkupectvo KRUH si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.