AKTUÁLNE

Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda


Versik na dnes:

Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?

(1.Jánov 5,5)

kruh na facebooku

Ochrana osobných údajov

Ako chránime vaše súkromie?

Našim najvyšším úsilím pri spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pred zneužitím osobných údajov a našu zodpovednosť s tým spojenú. Ďakujeme za vašu dôveru.

Prosím, prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

PREČO SPRACÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov:

Na účel plnenia zmluvy – spracovanie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko a adresa sú nevyhnutné pre našu činnosť ako predávajúceho. Na základe týchto údajov vystavujeme faktúry (kúpne zmluvy), ktoré sú pre predaj nutné. Tieto údaje nám poskytujete na základe vášho slobodného rozhodnutia pri online registrácií, telefonicky, alebo iným spôsobom pre účel nakupovania.

Na účel splnenia inej legislatívy – vaše osobne údaje sme povinný viesť v našom účtovníctve a uchovávať ich po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané.

Na základe našich oprávnených záujmov – našim záujmom je zlepšovať naše služby, informovať vás o našej činnosti a jednoducho byť s vami v kontakte. Každý takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre vás prijateľná s možnosťou ponechania vášho osobného, slobodného rozhodnutia byť toho súčasťou.

Na základe vášho súhlasu – spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. Taktiež spracúvame osobné údaje súvisiace s členstvom na základe vášho prejaveného záujmu a vyjadreného súhlasu.

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás kontaktujte.

KOMU MOJE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

Slovenská pošta, a. s.* – pre správne vybavenie vašej objednávky je poskytnutie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko, alebo adresa dopravcovi nevyhnutné.

Slovenská pošta, a. s.

Námestie hrdinov 10

934 01 Levice

EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. – táto spoločnosť nám poskytuje hosting a databázy, kde uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje.

Košická 6

821 09 Bratislava

Slovensko

Externé spracovanie účtovníctva – zákon nám ukladá povinnosť spracovať všetky náležitosti spojené s obchodom a predajom. Tieto náležitosti sú spracúvané externe, pričom vaše osobné údaje sú poskytované len do takej miery, do akej to daná legislatíva nariaďuje.

*Vaše osobné údaje prípadne sprístupňujeme aj inému dopravcovi, ak je to spolu s vami vopred dohodnuté.

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike. Výnimku tvorí len objednávka zo zahraničia. V takom prípade údaj dostáva len kurierska služba na doručenie objednávky.

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre uchovávanie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy (napr. pri vedení účtovníctva), vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané. Zvyčajne je to 5 rokov.

AKÉ SÚ MOJE PŔAVA?

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania vás budeme informovať. Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak

 

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
  • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo
  • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

 

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Požiadavku na zmenu, alebo na opravu vašich osobných údajov môžete spravovať sami v časti „Moje konto“, alebo nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vašim súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely

Tento súhlas môžete odvolať v dolnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nás s touto požiadavkou môžete kontaktovať.

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácií

Máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov. Pre takéto odvolanie súhlasu nás kontaktujte.

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

+421 /2/ 3231 3214

statny.dozor@pdp.gov.sk

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný pre kúpno-predajný vzťah. Ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopný vašu prípadnú požiadavku o nákupe zrealizovať.

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Knihkupectvo KRUH ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov sídli v Leviciach, kde sa nachádza aj kamenná predajňa. Ak to na stránke  nie je uvedené inak, osobne nás môžete navštíviť od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00.

Knihkupectvo KRUH

Čsl. armády 18

934 01 Levice

IČO: 44 847 939

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Levice. Číslo živnostenského registra: 420-22933

Kontaktovať nás môžete aj formou e-mailu, či telefonicky.

Email: knihkupectvokruh@gmail.com

Mobil: +421 (0) 903 / 740 088