AKTUÁLNE

Meniny má Viktor


Versik na dnes:

Kto zavrhuje napomenutia, pohŕda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie.

(Pr 15, 32)

kruh na facebooku

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu prevádzky Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, predajňa: Čsl. Armády 18, 934 01 Levice

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár (doc, pdf ktoré nájdete na konci dokumentu) na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na stránke www.knihkupectvokruh.sk, alebo zaslaním e-mailu na adresu knihkupectvokruh@gmail.com. Ak využijete niektorú z týchto možností, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom zaslaným na Vašu e-mailovú adresu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ako ani na náklady na vrátenie tovaru, ktoré znášate Vy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená vrátením peňazí na BÚ aký ste uviedli na formulár o odstúpení, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť na adresu: Martin Drdoš - Knihkupectvo KRUH, Čsl. Armády 18, 934 01 Levice. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Rozhoduje poštová pečiatka alebo dátum prevzatia kuriérom.

 

3. Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare


Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.