OBCHODNÉ PODMIENKY Odstúpenie od zmluvy Reklamačný poriadok Ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Martin Drdoš – Knihkupectvo KRUH, so sídlom: Okružná 17, 934 01 Levice, predajňa: Československej armády 18, 934 01 Levice. IČO: 44 847 939, DIČ: 104 558 5552, zapísanej v Živnostenskom registri Obvodného úradu Levice, pod č. 420 – 22933 (ďalej len „spoločnosť Kníhkupectvo KRUH“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

Článok I.

Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.knihkupectvokruh.sk je spoločnosť Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice.
 2. Predávajúcim je spoločnosť Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17,934 01 Levice
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.knihkupectvokruh.sk jespoločnosť Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, so sídlom Okružná 17, 934 01 Levice.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom,ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Prijatím objednávky tovaru na stránke www.knihkupectvokruh.sk dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predajňou Kníhkupectvo KRUH a kupujúcim.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvome-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

 1. Pri objednávaní tovaru z internetového kníhkupectva sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako „Naša cena“.
 2. Cena je uvádzaná s DPH, pokiaľ nie je napísané inak.
 3. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne.
 4. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. K vytvoreniu objednávky dištančným spôsobom dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku. Do času, kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany predávajúceho, pričom za prípadné chyby prenosu dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy, iným ako distačným spôsobom, asistovať majiteľ webu, či už priamo na pobočke alebo telefonicky či v rámci emailovej objednávky od spoločnosti knihkupectvokruh.sk.
 2. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena uvedená na webe je konečná a je stanovená v mene Euro. (spoločnosť Kníhkupectvo KRUH nie je platcom DPH).
 3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
 4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 5. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti Kníhkupectvo KRUH a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru. Bližšie Článok V.
 6. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Článok IV.

Dodanie objednaného tovaru

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.
 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak si pre tovar príde do kamennej predajne. Túto skutočnosť kupujúci označí v objednávkovom formulári.
 5. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
 6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení.
 7. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Článok V.

Spôsob platby

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
  a) platba v hotovosti pri prebratí objednávky v kamennom obchode,
  b) platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prebratí objednávky v kamennom obchode,
  c) platba na faktúru vopred bankovým prevodom,
  d) prostredníctvom elektronického bankovníctva,
  e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
  f) platba darčekovou poukážkou vydanou Kníhkupectvom Kruh. Podmienky využitia darčekovej poukážky sú uvedené v článku XIV.
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 3. Kníhkupectvo KRUH si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 4. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 5. V prípade platby platobnou kartou v predajni je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.

Článok VI.

Dodacie lehoty

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 21 dní od potvrdenia objednávky. Zvyčajne je ten čas kratší. Ak sa zdá doba vybavovania objednávky kupujúcemu príliš dlhá má právo kedykoľvek pred odoslaním svoju objednávku stornovať.
 2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet spoločnosti Kníhkupectvo  KRUH za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 3. Expedičné lehoty, ktoré sú uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.
 4. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.
 5. Pri každom titule na stránke www.knihkupectvokruh.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Kníhkupectvo KRUH zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.
 6. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice alebo obálky) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@knihkupectvokruh.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Článok VII.

Spôsob dodania tovaru

 1. Kupujúci v objednávkovom formulári zadáva nasledujúce spôsoby dodania:
  Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
  a) Slovenská pošta na adresu uvedenú kupujúcim.
  b) Prostredníctvom služby Packeta.
  c) Osobný odber tovaru v kamennej predajni na adrese: Československej armády 18, Levice.
 2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade výpadku informačného systému doručovateľa alebo iných nepredpokladaných okolností Kníhkupectvo KRUH nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Článok VIII.

Miesto dodania

 1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
 2. Zásielky doručujeme do Slovenskej republiky. V prípade záujmu objednať tovar do inej krajiny, nás kontaktujte a budú dohodnuté individuálne prepravné podmienky.

Článok IX.
Poštovné a iné poplatky

 1. Pri objednávkach na Slovensko je k cene objednávky účtované poštovné a balné podľa výberu spôsobu doručenia kupujúcim.
 2. Poštovné a balné nie je účtované pri objednávkach nad 55€ (cena bez poštovného). Príplatok za dobierku áno.
 3. Pri objednávke do zahraničia sa účtuje poštovné podľa cenníku prepravcov. Zásadne na dobierku alebo platbou vopred na faktúru.
 4. Pri platbe na dobierku sa účtuje poplatok za poskytnutie tejto služby.
 5. Žiadne iné poplatky nie sú účtované.

Článok X.

Záručná doba

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Kníhkupectvo KRUH a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XII.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

 1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Knihkupectvo KRUH vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
  a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 
  e) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Kníhkupectvom Kruh a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Kníhkupectvo Kruh právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

  Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

 4. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, Okružná 17, 934 01 Levice, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu knihkupectvokruh@gmail.com.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Kníhkupectvo KRUH najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky, alebo odoslaného e-mailu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 7. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH povinná:
  a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Martin Drdoš – Kníhkupectvo KRUH, Okružná 17, 934 01 Levice alebo ho osobne odovzdať v kamennej predajni Kníhkupectvo KRUH, Čsl. Armády 18, 934 01 Levice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry.
  c) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 8. Spoločnosť Kníhkupectvo KRUH nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Kníhkupectvo KRUH. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Kníhkupectvo KRUH.
 9. Spoločnosť Kníhkupectvo KRUH si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Kníhkupectvo KRUH. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Kníhkupectvo KRUH vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Kníhkupectvo KRUH na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
 10. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Kníhkupectvo KRUH. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Kníhkupectvo KRUH znáša kupujúci.
 11. Spoločnosť Kníhkupectvo KRUH je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
  a) ak pri platbe na účet spoločnosti Kníhkupectvo KRUH kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky
  b) ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni,
  c) od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
  d) na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
  e) v kamennej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,
  f) ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Kníhkupectvo KRUH, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Kníhkupectvo KRUH schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Kníhkupectvo KRUH inak ho zaobstarať,
  g) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Kníhkupectvo KRUH tovar nakupuje.
 12. Odstúpenie spoločnosti Kníhkupectvo KRUH od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Kníhkupectvo KRUH kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 13. Odstúpenie spoločnosti Kníhkupectvo KRUH od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Kníhkupectvo KRUH na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

 1. O ochrane osobných údajov sa dočítate viac tu: Ochrana osobných údajov

Článok XIV.

Podmienky využitia darčekovej poukážky

 1. Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v Kníhkupectve Kruh – v kamennej predajni aj internetovom obchode do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.
 2. Darčeková poukážka sa vydáva v papierovej alebo elektronickej podobe. Každá poukážka má uvedený individuálny kód a dobu platnosti.
 3. Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri kontrole objednávky pred jej odoslaním do riadku „Máte kupón? Kliknite sem pre zadanie kódu”.
 4. Ak sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak, platnosť poukážky je spravidla jeden rok. Platnosť je vyznačená na poukážke.
 5. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke.
 6. Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy.
 7. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
 8. Darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.
 9. V jednej objednávke je možné uplatniť aj viac darčekových poukážok.
 10. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
 11. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.knihkupectvokruh.sk.
 2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Prípadné spory medzi Kníhkupectvom KRUH a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na naše kníhkupectvo pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 5. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 14. 9. 2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP .Kníhkupectvo KRUH si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.